info@burgerpanelrotterdam.nl postbus 3226, 3003 AE Rotterdam privacy

Over de organisatie

Het Burgerpanel is in 2006 ingesteld door het college van B en W. Sinds 2013 is het panel een stichting. Het panel bestaat uit ca. 30 leden die in hun vrije tijd een bijdrage willen leveren aan het welbevinden van burgers in de stad. Het panel onderzoekt diverse onderwerpen per jaar met behulp van digitale en persoonlijke enquêtes en rapportages. 

Daarnaast adviseert het panel diverse diensten op het gebied van behandeling van burgers, burgerparticipatie, kwaliteits- en servicenormen. Het panel wordt ondersteund door een professionele projectleider op het gebied van samenlevingsopbouw en burgerparticipatie.

werkgroepje

In 2006 heeft het College van B&W  een convenant met het Burgerpanel gesloten.

Daarin is ondermeer het volgende afgesproken:

In het principebesluit van het college tot oprichting van het BurgerPanelRotterdam en in het onderliggende ambtelijk voorstel worden puntsgewijs de volgende eisen en verwachtingen geformuleerd.

  • Doelstelling: de Stichting Burgerpanel moet eraan bijdragen dat de burger meer centraal komt te staan bij het functioneren van de gemeente en dat beter aangesloten wordt bij de verwachtingen van burgers en ondernemers.
  • Reikwijdte: de Stichting Burgerpanel opereert op de schaal van de stad en richt zich in het bijzonder op de uitvoering van de gemeentelijke dienstverlening in de dagelijkse praktijk.
  • Advisering: de Stichting Burgerpanel geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies.
  • Samenstelling: de Stichting Burgerpanel bestaat uit vrijwilligers; de gemeente verwacht dat het panel breed en divers is en dat regelmatig wordt bezien of de samenstelling nog juist is.
  • Werkvormen: Van de Stichting Burgerpanel wordt verwacht dat de werkvormen divers en creatief zijn, en dat men regelmatig van zich laat horen.
  • Afstemming: Met de gemeente dienen afspraken gemaakt te worden over afstemming en een regelmatig overleg met de Dienst Publiekszaken. Deze afspraken zijn vastgesteld in een protocol.
  • Verantwoording: De adviezen van de Stichting Burgerpanel worden ter besluitvorming voorgelegd aan het college. Het college reageert schriftelijk binnen een termijn van zes weken. In die reactie staat tevens aangegeven wat het college met die aanbevelingen gaat doen.
  • Ambtelijk contact: wordt onderhouden met de cluster Dienstverlening.
  • Ondersteuning: Professionele ondersteuning van de Stichting Burgerpanel wordt door de stichting verantwoord ingehuurd.
  • Budget: Via het cluster Dienstverlening wordt een subsidie aan de stichting gegeven. Eind 2013 is toegezegd dat het subsidiebedrag voor 2014 voor de komende vier jaar zal worden gecontinueerd (minimaal t/m 2017).