Laatste adviezen en opiniestukken

Hieronder vind je een overzicht van de door ons uitgebrachte adviezen en opiniestukken aan de gemeente Rotterdam over de periode 2016 tot heden. Als Rotterdammer kun jij ook ook een onderwerp inbrengen voor een onderzoek en mogelijk een advies. Wij toetsen alleen onderwerpen die onder de dienstverlening of veiligheid van de gemeente Rotterdam vallen.

ASO gedrag in het verkeer

Het Burgerpanel Rotterdam krijgt veel klachten over ASO gedrag in het verkeer. Verkeersasociaal gedrag, zoals de officiële term is, is een moeilijk te definiëren begrip. Tolerantie verschilt van mens tot mens. Het ASO gedrag kent vele vormen: naast te veel decibellen van motoren, brommers en auto’s zorgen ook te hard rijden, door rood rijden, dubbel parkeren, parkeren op fietspaden, geen rekening houden met fietsers of minder validen voor gevaarlijke situaties en ergernis.

Handhaving van wet- regelgeving is geen eenvoudige zaak, maar wel noodzaak. Burgers krijgen de indruk dat er niet of nauwelijks gehandhaafd wordt. De invoering van 30 km-zones is een goede stap om onze stad leefbaarder en veiliger maken. Ook de geluidsoverlast zou moeten afnemen. Maar zonder handhaving zullen de effecten van deze maatregel niet groot genoeg zijn. Sterker nog er wordt een toename van ASO gedrag ervaren. Hoog tijd om gehoor te geven aan de burgers.

september 2022

EEN HOBBELIGE (OP)RIT VAN A NAAR B

We kregen van enkele burgers de vraag of de gemeente eens wilde kijken naar de op- en afritten. Met name voor de deur van verzorgingshuizen. Opritten die niet goed te zien zijn zodat daar auto’s geparkeerd worden die de doorgang verstoren. Zou een arcering in een kleur op de stoep een oplossing kunnen bieden? Hoe zit het met het beleid van de aanpak van dit soort hinder? Voor welke doelgroepen zal een aanpassing tot verbetering leiden in de mobiliteit?

Ook burgers met een brommobiel ondervinden hinder als zij rechtstreeks van A naar B willen rijden. Dit probleem was onbekend. Blijkbaar hoort een brommobiel nergens bij. We gingen in gesprek en onderzochten het. Kan het weghalen of vervangen van alleen een verkeersbord al de doorgang voor brommobielen verbeteren? Waarschijnlijk is dat al voldoende.
Blijf vooral meekijken Rotterdammers, om de mobiliteit in de stad aangenamer te maken. De bevindingen en adviezen van de twee onderwerpen zijn samen in één brief aan de wethouder verstuurd. We kijken uit naar het resultaat van de gerealiseerde aanpassingen.

januari 2022

STUDENTENHUISVESTING

Naast de absurd stijgende huizenprijs en het tekort aan woningen waar alle burgers last van hebben, wordt het er voor de studenten ook niet rooskleuriger op. Wat kunnen ze verwachten? Komen er straks, na corona, meer (internationale) studenten? Heeft de gemeente Rotterdam nog grip op haar beleid voor studentenhuisvesting? We zien halsreikend uit naar een plan dat zowel perspectief biedt als realistisch is. Na een aantal conclusies te hebben getrokken op basis van het Studentenakkoord heeft het Burgerpanel de gemeente een adviezen gegeven. Onder andere het advies jaarlijks een onderzoek te doen naar de stand van de studentenhuisvesting in Rotterdam en te kijken naar de wensen en eisen van studenten. Spiegelsessies te houden met de universiteiten, HBO en MBO instellingen uit de omgeving over de actuele studentenaantallen. Hopelijk worden deze opgepakt. Wij houden vinger aan de pols.

januari 2022

APPS LUST OF LAST

Met de SpotR kan je voor vertrek peilen of de buitenplek die je voor ogen hebt rustig is. Deze nieuw ontwikkelde app werd door het burgerpanel eind 2020 met een kleine enquête getoetst op gebruiksvriendelijkheid.
Er zijn nog veel meer apps. Dat roept een heleboel vragen bij ons op: Hoe is het eigenlijk gesteld met de communicatie van de gemeente apps. En welke beschikbare apps kunnen we zo opsommen? Gebruiken we die apps ook? Tijdens het gesprek met de gemeente komt naar voren dat van de 16 apps die we zo konden noemen, zij slechts van 9 eigenaar zijn. De rest lijkt qua vormgeving, door bijvoorbeeld de groene kleur, maar is van een andere organisatie. Via een enquête onder de vrienden van het Burgerpanel blijkt dat de meeste apps onbekend zijn en er geen behoefte aan is.
We hebben daarom met de gemeente overlegd over nut en noodzaak van apps. Kunnen bepaalde diensten gekoppeld worden in één app? Hoe worden de apps onder de burgers getest op gebruiksvriendelijkheid? Vooral een overzicht van alle apps van de gemeente op de eigen website zal niet misstaan.
Ons onderzoek heeft ervoor gezorgd dat de lijnen korter zijn en we elkaar weten te vinden als er qua dienstverlening iets getest moet worden of verbeterd kan worden.

december 2021

FIETSCOACHES OP DE COOLSINGEL

In november 2020 hebben we het ontbreken van een plan voor fietsparkeren op de Coolsingel aangegeven bij de wethouder. Na de renovatie en oplevering van de Coolsingel in maart 2021 stonden binnen een mum van tijd overal fietsen op de stoepen geparkeerd. In 2021 probeerde de gemeente een aantal maanden een nieuwe aanpak. Van juni t/m augustus werden fietscoaches ingezet. Niet gezien? Dat kan want erg opvallend waren ze niet. Aan hen de taak mensen aan te spreken en te wijzen waar ze hun fiets moesten stallen. Op die manier zou het aantal fietsen beperkt blijven tot bestaande gevulde nietjes. Niets was minder waar. De handige hekjes rondom de tramrails bleken goeie fietsplekken. Evenals de ruimte voor Decathlon, de Bijenkorf of werkpanden zonder fietsparkeergelegenheid. En voor een snelle boodschap in de koopgoot werd de fiets ook voor de deur gestald.
Een oplossing is er nog niet, wel zijn er plannen voor een grote fietsenstalling onder het voormalig V&D voor maar liefst 1100 fietsen. Hopelijk wordt die stalling een populaire en toegankelijke plek, waar je meteen gebruik kunt maken van een openbaar toilet voordat je weer naar huis fietst. We zijn wel toe aan een lange termijn oplossing.

december 2021

EEN NIEUW HOFPLEIN

Het Hofplein gaat op de schop. De gemeente heeft plannen het plein aantrekkelijker te maken voor voetgangers en fietsers. Minder ruimte voor autoverkeer en meer groen. De herinrichtingsplannen ogen sympathiek en veelbelovend. Rotterdammers werden gevraagd mee te denken over dit herinrichtingsplan en via een digitale bewonersavonden kon worden gereageerd. Maar ook schriftelijk kwam er bij ons een verzoek binnen een reactie te geven op de geschetste herinrichting van het Hofplein. Uiteraard hebben we hier gehoor aan gegeven. Zo valt het ons op dat het plein vooral gezelliger moet worden, maar hebben wij hierover nogal wat twijfels gezien de hoeveelheid trams die per uur over Hofplein rijden. Ook missen we plannen voor fietsparkeren, kleinschalige horeca, een openbaar toilet (of verwijzing daarnaar) en vragen we ze expliciet te kijken naar de bestrating en of die aansluit bij de Coolsingel en andere toegangswegen.

april 2021

MANTELZORGERS ONTZORGEN

Zorgen voor een ander, dat doen wekelijks ruim 80.000 Rotterdammers. Een deel van deze mensen weet niet eens dat zij onder het begrip ‘mantelzorgers’ vallen en een groot deel weet niet dat ze in aanmerking komen voor hulp vanuit de gemeente. Die hulp kan bestaan uit een parkeervergunning of begeleiding naar de juiste zorg. Zorgelijk vindt het Burgerpanel. Daarom moet er meer bekendheid komen bij mantelzorgers waar zij hulp kunnen krijgen. Gelukkig is er in Rotterdam sinds kort de Mantelfoon. Hier kan je terecht met al je vragen over mantelzorg en word je begeleidt naar het juiste antwoord. De bekendheid van de Mantelfoon mag alleen wat ons betreft veel beter en ook de informatie op de gemeentelijke website verdient een opfrisbeurt. We adviseerden wethouder Grauss hier aandacht aan te besteden.

april 2021

EEN BRIEF AAN WETHOUDER BOKHOVE

Na een onderzoek over autobezit en deelvervoer en een verdieping in het fietsparkeerplan centrum van de gemeente, concludeerde het Burgerpanel dat de huidige parkeervisie op de schop mag. Deelvervoer leidt er niet toe dat er minder auto’s in de stad komen of worden gebruikt. Uit ons onderzoek blijkt dat de meerderheid van de autobezitters de fiets gebruikt binnen de stad ipv de auto. Deelvervoer is voor autobezitters vaak geen optie. De fiets dus. Veruit het meest populaire vervoersmiddel onder Rotterdammers. Dat er vervolgens maar met mondjesmaat wordt gekeken naar fietsparkeervoorzieningen in de stad baart het Burgerpanel zorgen. Daarom een verzoek aan wethouder Bokhove om nog eens heel kritisch de parkeervoorzieningen voor auto’s, fietsen èn deelvervoer te bekijken in Rotterdam.

maart 2021

ROTTERDAM LOOPT 

Lopen is de meest duurzame vorm van vervoer, alleen in Rotterdam nog lang niet altijd even comfortabel. Sinds 2018 staat zowel bij het Burgerpanel als bij de gemeente Rotterdam dit onderwerp op agenda. Het Burgerpanel bracht eerder advies uit dat comfortabel lopen in Rotterdam meer aandacht moet krijgen. In 2019 vond het internationale voetgangerscongres Walk 21 plaats waardoor in Rottedam het balletje is gaan rollen. Er zijn ‘city deals’ met andere steden gemaakt over wandelen en er is na een onderzoek over wandelen in je stad (Wil je met me lopen?) een ambitiedocument opgesteld door de gemeente Rotterdam: Rotterdam Loopt. Wij bogen ons over dit hoopvolle document en gaven advies hierover. Kleinere meetbare doelstellingen en concrete actieplannen ontbreken bijvoorbeeld nog, maar de gemeente geeft aan dat we dat binnenkort kunnen teruglezen in een actieplan ‘Rotterdam Loopt’. We kijken er naar uit! Bijgaand lees je ons complete advies over het ambitiedocument.

december 2020

TAALBELEID INBURGEREN

Een korte terugblik op een advies uit 2018. Met de nieuwe wet Inburgeringsbeleid op komst werd het tijd voor het Burgerpanel om te kijken wat er terecht is gekomen van het advies uit 2018. Daarin adviseerde het Burgerpanel om meer focus te leggen op taal(onderwijs) in de eerste plaats, in plaats van de focus op werk. Zorg daarbij voor een contactpersoon met voldoende mandaat om de inburgeraar echt op weg te helpen. Zorg voor maatwerk. Dit jaar blikten we met de gemeente Rotterdam terug en vooruit op het inburgeringsbeleid. Om de taaltrajecten te laten slagen is continue monitoring, bijsturing en ruimte in budget noodzakelijk. De gemeente Rotterdam is onderweg om dit te organiseren. Ook vragen wij aandacht voor de nieuwkomers die niet inburgeringsplichtig zijn en om die reden niet gefaciliteerd worden om de taal te leren. Een vervolgafspraak voor een update is gepland in de zomer van 2021.

november 2020

DOORVERBINDEN

Door ervaringen bij de leden van het Burgerpanel ging er weer een belletje rinkelen. Nog te vaak merkten zij dat de 2e lijns telefonische dienstverlening van het gemeentelijke informatienummer 14010 niet goed functioneerde. Vragen die werden doorgezet naar de afdelingen van de gemeente belandden nogal eens in de prullenbak, er werd niet teruggebeld of vragen werd afgemeld terwijl de klant nog steeds geen antwoord had op zijn initiële vraag. De eerste lijn, het eerste contact met een medewerker van 14010  ,is volgens het Burgerpanel  verbeterd,  maar de 2e lijn heeft veel meer aandacht nodig. Waar gaat het mis en wat kan er beter? Ze spraken er uitgebreid over met de coördinator van 2e lijn telefonische dienstverlening van de gemeente Rotterdam.  Wat blijkt? De normen ‘binnen 24 uur terugbellen en 90% beantwoorden van alle telefoontjes’ worden nog niet gehaald door de gemeente. Daarnaast zijn er meer dan 300 verschillende back offices voor de afhandeling van 2e lijn telefoontjes en die werken allemaal op hun eigen wijze.  De gemeente geeft aan dat er verbeterteams zijn gevormd om meer grip te krijgen op deze vorm van dienstverlening en om afdelingen van elkaar te laten leren. Wij gaan er vanuit dat de verbeterteams zoden aan de dijk gaan zetten en laten deze plannen even uitkristalliseren voordat we de telefonische dienstverlening weer onder de loep nemen. Wij blijven dit in ieder geval monitoren in 2021.

november 2020

SCHONERE STAD

Sinds 2019 zijn we in gesprek met de gemeente Rotterdam over het zwerfafvalprobleem. Een probleem dat menig Rotterdammer aan het hart gaat, maar wat lastig te bestrijden lijkt. Ook omdat het voor een groot deel gaat over het gedrag van Rotterdammers zelf. Maar het probleem is er nu eenmaal en daar moet wat aan gedaan worden. Daarom heeft de gemeente Rotterdam een plan van aanpak geformuleerd ‘Een reisgids naar een schonere stad’. Wij hebben hier advies over uitgebracht. Want we misten in de aanpak bijvoorbeeld concrete meetbare doelstellingen. Taken en verantwoordelijkheden zijn wat ons betreft veel te verspnipperd en we missen bewonersinitiatieven vanuit de gemeente.

november 2020

VERKENNING FIETSPARKEREN COOLSINGEL

De Coolsingel wordt in 2021 eindelijk opgeleverd en dus moeten ook de voorzieningen, zoals het fietsparkeren, tegen die tijd op orde zijn. De gemeente presenteerde in het najaar van 2020 een verkenning voor het fietsparkeren op en rond de Coolsingel. Gericht op de komende drie jaar. Wij  doken erin en vonden er wat van. In bijgaand document lees je onze adviezen om het fietsparkeerprobleem aan te pakken. Focus op de lange termijn is nodig, leer van de korte termijn en denk out of the box!

november 2020

ARMOEDE ONDER KINDEREN

In maart 2020 stuurden wij wethouder Grauss een adviesbrief over de armoedebestrijding onder kinderen onder de 18 jaar. Deze brief is eigenlijk een vervolg op ons onderzoek naar de besteding van de Klijnsmagelden. Vanuit dat onderzoek maakten wij ons vooral zorgen over het bereik van de doelgroep en de bureaucratie die daarom heen hangt. Daarom adviseerden wij de wethouder om meer in te zetten op schoolmaatschappelijk werkers. Verder mistten wij in de armoedebestrijding van de gemeente Rotterdam de primaire focus op de basisbehoeftes van kinderen. Een lidmaatschap van een sportvereniging is voor ieder kind een toegevoegde waarde, maar pas als alle basisbehoeftes zoals goede en voldoende kleding en voedsel op orde zijn.

augustus 2020

GASVRIJ WONEN

Eind 2019 presenteerde de gemeente Rotterdam vol trots 49 klimaatdeals die in onze regio zijn gemaakt. Goed nieuws dus, 49 maatregelen die de CO2-uitstoot met bijna de helft kunnen verminderen in 2030. Het Burgerpanel vraagt zich af hoe de maatregelen op papier in de praktijk eruit komen te zien en dan met voor het stuk waar het Burgerpanel zich al langer mee bezighoudt: het verduurzamen van de particuliere woningmarkt. Vandaar een dringend advies van onze kant aan de wethouders Kurvers en Bonte om het voortouw te nemen en initiatief te tonen richting particuliere woningmarkt als het gaat om gasvrij wonen. Ontzorg de bewoners en pak het wijkgericht aan.

juni 2020

AANPASSEN REGELGEVING IN CORONATIJD

We vroegen 500 Rotterdammers waar zij zich zorgen over maken in tijden van de Coronacrisis. Waar moet de gemeente Rotterdam op letten of extra aandacht aan besteden? Naar aanleiding van deze mini-enquete stelde het Burgerpanel een advies op voor het College. Zo wordt er extra aandacht gevraagd voor de kwetsbare doelgroepen in onze stad, verzoeken Rotterdammers om betere handhaving van de Coronamaatregelen en ook het ophalen van vuilnis vraagt in deze tijd om een andere aanpak.

 11 mei 2020

ZWERFAFVAL

We kennen geen Rotterdammer die zich er niet aan ergert: zwerfafval. Helaas een bekend probleem in vele Rotterdamse straten. Het Burgerpanel heeft een ruim half jaar het probleem en aanpak van de gemeente gemonitord. Wat werkt er wel bij het tegengaan van zwerfafval op straat en wat niet? Uit deze monitor kwam bijvoorbeeld dat alle buurtinitiatieven goud waard zijn, maar helaas onvoldoende ondersteund worden vanuit de gemeente. Daardoor hebben de initiatieven geen lang leven. Verder zagen wij dat ondernemers nog veel te weinig op hun verantwoordelijkheden worden gewezen. Dat kan beter! En tot slot heerst er in onze stad onduidelijkheid over ieders rol en verantwoordelijkheid bij het zwerfafvalprobleem. Wie is nou eigenlijk verantwoordelijk voor het opruimen van rondslingerend vuil op straat? We vroegen het wethouder Wijbenga.

 20 oktober 2019

STATION MAASHAVEN VERDIENT BETER!

Station Maashaven is op, klaar, over de datum en dus moet er wat ons betreft snel wat gedaan worden aan de huidige Oostbloksfeer van het station. Rotterdam Zuid is upcoming, Katendrecht en de Afrikaanderwijk zitten in de lift. Hoe fijn zou het dan zijn dat je ook op een prettig metrostation kan uitstappen in die betreffende buurten? De RET heeft eerder aan ons aangegeven geen budget beschikbaar te hebben om dit station op te knappen ook al valt het van ellende uit elkaar. Dus klopten we ditmaal aan bij wethouder Bokhove (mobiliteit) en wethouder Moti (Nationaal Programma Rotterdam Zuid) met de vraag wie de eerste stap gaat zetten om station Maashaven weer te laten shinen? Lees hier onze brief en neem gerust ook een kijkje in het fotoverslag van het station. Dit spreekt boekdelen.

20 september 2019

HOE STAAT HET MET DE KLIJNSMAGELDEN?

In 2017 en 2018 heeft de gemeente 6 miljoen extra ontvangen van het Rijk (staatssecretaris Jette Klijnsma) om kinderen in armoe onder de 18 te ondersteunen in natura. Denk daarbij aan spullen die ze nodig hebben voor school of goede kleding. Het leek ons interessant om eens te kijken hoeveel kinderen in Rotterdam zijn geholpen met deze zogenaamde ‘Klijnsmagelden’ en op welke manier. Helaas liep ons onderzoek al snel spaak bij de gemeente Rotterdam. Er zijn geen cijfers bekend over het aantal kinderen in armoede dat is geholpen. Een deel van het geld is richting het Jeugdfonds gegaan, maar voor ons is het onduidelijk waar de rest van het geld naartoe is. Daarom besloten wij een brandbrief te schrijven aan wethouder Grauss waarin wij opheldering vragen over de besteding van de Klijnsmagelden in Rotterdam in 2017 en 2018. We wachten nog op antwoord van wethouder Grauss.

 29 april 2019

MAKKELIJKER GEDAAN DAN GEZEGD

Gemakkelijker gezegd dan gedaan

Alle bewoners van Rotterdam krijgen op enig moment te maken met wijzigingen in of onderhoud aan straten, pleinen, parken e.d.. Zij vinden het belangrijk om goed en tijdig geïnformeerd te worden zodat ze goed voorbereid zijn op nieuwe situaties. Alleen lijkt de gemeente soms wat gemakkelijk aan de slag te gaan en schiet het informeren van de burger er soms bij in. Het Burgerpanel is daarom nagegaan of de informatievoorziening vanuit gemeente over veranderingen in de buitenruimte voldoet. Uit ons onderzoek blijkt dat de zgn. bewonersbrief veruit het beste instrument is om bewoners te bereiken. Digitale informatieverstrekking is minder effectief èn minder gewenst. Ook persoonlijk contact vanuit de gemeente naar de burger staat hoog in het vaandel bij de Rotterdammer. Wij adviseren de gemeente dan ook de bewonersbrief als standaard in te voeren bij wijzigingen in de buitenruimte en daarbij één contactpersoon aan te wijzen voor de betreffende bewoners.

25 maart 2019

Gemakkelijker gezegd dan gedaan

ZWERFAFVAL

We kennen geen Rotterdammer die zich er niet aan ergert: zwerfafval. Helaas een bekend probleem in vele Rotterdamse straten. Het Burgerpanel heeft een ruim half jaar het probleem en aanpak van de gemeente gemonitord. Wat werkt er wel bij het tegengaan van zwerfafval op straat en wat niet? Uit deze monitor kwam bijvoorbeeld dat alle buurtinitiatieven goud waard zijn, maar helaas onvoldoende ondersteund worden vanuit de gemeente. Daardoor hebben de initiatieven geen lang leven. Verder zagen wij dat ondernemers nog veel te weinig op hun verantwoordelijkheden worden gewezen. Dat kan beter! En tot slot heerst er in onze stad onduidelijkheid over ieders rol en verantwoordelijkheid bij het zwerfafvalprobleem. Wie is nou eigenlijk verantwoordelijk voor het opruimen van rondslingerend vuil op straat? We vroegen het wethouder Wijbenga.

 20 oktober 2019

METROSTATIONS, HOE STAAT HET NU MET…?

Het Burgerpanel Rotterdam schouwt ieder jaar de metrostations van Rotterdam. We kijken dan of de stations schoon, heel en veilig zijn, of de bewegwijzering in orde is en hoe het staat met zaken als AED’s en toiletvoorzieningen. De uitkomsten rapporteren dan we vervolgens aan de RET en aan de gemeente. Want we kijken ook naar de omgeving rond de stations, zijn er voldoende fietsplekken, asbakken en is de verlichting in de avonduren voldoende? Dit jaar hebben de adviezen van voorgaande jaren erbij gepakt en hebben we gekeken op welke stations de afgelopen jaren echt actie nodig was volgens ons. Vervolgens hebben we de betreffende stations opnieuw bezocht. In bijgaande rapportage leest u het resultaat van deze follow-up-schouw. Nog niet alle bezochte stations zijn op orde wat ons betreft. Zo is er nog steeds behoefte aan meer fietsparkeerplekken, asbakken en betere verlichting buiten de stations.

26 februari 2019

BIJ DE LES

In de Rotterdamse Aanpak Statushouders (RAS) lezen we meer over het Rotterdamse inburgeringsbeleid en dat geeft hoop. Er wordt meer maatwerk en meer begeleiding beloofd voor inburgeraars. Toch is het Burgerpanel van mening dat in de nieuwe aanpak te zeer het zwaartepunt wordt gelegd op werk, arbeidsmarkt en mensen uit de bijstand krijgen. Hoewel belangrijk, hecht het Burgerpanel eraan dat de focus primair zou moeten liggen op het verwerven van taalvaardigheid, wat uiteraard zou kunnen in samenhang met werk. Taal is wat ons betreft de basis voor succesvolle participatie op alle facetten van samenleven. Om de taaltrajecten te laten slagen adviseren we de gemeente in te zetten op continue monitoring van het taaltraject, bijsturing en voldoende ruimte in budget om bijsturing mogelijk te maken. Dit stelt hoge eisen aan de gemeente om deze rol met kwaliteit te kunnen vervullen. Meer dan nu is voorzien in de RAS.

22 januari 2019

BESTRATING NIEUWE COOLSINGEL

Een flink half jaar hebben we de werkzaamheden aan de nieuwe Coolsingel gemonitord. Bezorgden de werkzaamheden zo min mogelijk overlast? Zijn omleidingen duidelijk en veilig? Op een paar punten na, gingen de werkzaamheden wat ons betreft netjes van start en hadden we weinig te klagen. Graag hadden wij ook onze visie gegeven op de nieuwe bestrating, maar helaas kregen wij die gelegenheid niet. Tussen onze schouwactiviteiten door bleek inmiddels een nieuwe steensoort te zijn gekozen door de gemeente. Eén waarvan wij niet enthousiast werden: een hobbelige grove natuursteen die zorgt voor veel hoogte verschillen en een niet vlakke Coolsingel. We adviseerden de wethouder maatregelen te nemen, maar ook dat mocht niet baten. Er wordt nog steeds beloofd dat er een strakke Coolsingel komt, gelijk aan het Stationsplein. We zijn benieuwd en houden in 2019 zeker vinger aan de pols!

FIETSPARKEREN? ONS EEN ZORG!

De Coolsingel wordt vernieuwd. We moeten de grootse herinrichting de komende tijd even uitzitten, maar daarna zijn we met zijn allen een stadsboulevard rijker. Het Burgerpanel ziet de plannen voor deze nieuwe stadsboulevard wel zitten, maar niet met al die ontsierende fietsen die willekeurig geparkeerd staan. Daarom dringen we er in dit advies op aan om vaart te maken met de parkeervoorzieningen voor fietsen op en rond de Coolsingel. Wij pleiten in ons advies voor een fietsvrije Coolsingel. Alleen dan kan de Coolsingel een stadsboulevard met internationale allure worden.

We kijken uit naar de reactie van wethouder Bokhove
28 juli 2018

LAADPAAL 010

De stad staat er inmiddels vol mee; met oplaadpunten voor elektrische auto’s. Wij vroegen ons af hoe de procedures voor het plaatsen van zo’n oplaadpunt verloopt en wie daarbij worden betrokken. En als het laadpunt eenmaal geplaatst is, weet iedereen dan wat de regels voor het gebruik zijn? Uit ons onderzoek blijkt dat er bij de plaatsing van de paal een gedegen procedure aan vooraf gaat. Verbeterpunten vinden wij echter de communicatie naar omwonenden over de plaatsing van de paal en de gebruiksvoorschriften. Nu kan een auto zo lang laden als hij wil en zijn er geen consequenties als de auto dagenlang een laadplek bezet houdt. Dat moet anders vinden wij.

9 juli 2018

DUURZAAM WONEN IN ROTTERDAM

Hoe gaat het in Rotterdam met het verduurzamen van de particuliere woningmarkt? Wat kan de gemeente doen om dit te stimuleren? De ambities van de gemeente zijn groot, maar zijn ze ook realistisch? En in hoeverre zit de Rotterdamse burger te wachten op een meer duurzame woning? Het Burgerpanel zocht het uit en kwam tot de conclusie dat eigenaren van koopwoningen positief staan tegenover het verduurzamen van hun woning. Wel verwachten zij hierin een meer proactieve rol van de gemeente, dus niet alleen advies geven over welke maatregelen zij het beste kunnen nemen, maar ook een trekkersrol, waarbij de gemeente het goede voorbeeld geeft en grotere projecten in de buurt initieert.

12 juni 2018

GELIJK OVERSTEKEN

Een paar ongelukkige en gevaarlijke kruisingen in Rotterdam hebben ons ertoe gezet de voetgangersveiligheid van Rotterdam beter te bekijken. Is er een in Rotterdam een voetgangersbeleid dat er voor zorgt dat je als voetganger altijd gemakkelijk en veilig van A naar B komt? Nee, dat is er dus niet. En met een steeds drukker wordende stad, met meer verkeer en veel aandacht voor de rol van de fietser vonden wij dat het ook tijd wordt voor meer aandacht voor de rol van voetgangers in het verkeer, want ook zij zijn belangrijke dragers van de mobiliteit van onze stad: gelijk oversteken dus.

16 mei 2018

LUCHTSINGEL; STAAT EN TOEKOMST VAN EEN MARKANT STRADSINITIATIEF

Een aantal jaar geleden werd Rotterdam een Luchtsingel rijker. Een mooie zonnige verbinding van Centraal Station naar de Hofbogen. Een markant ontwerp dat de nodige aandacht trekt en een positieve bijdrage levert aan de stad. Ware het niet dat de Luchtsingel in een paar jaar tijd aardig aan het verloederen is. Dat doet wat ons betreft afbreuk aan het ontwerp en de functionaliteit. We schreven de gemeente een adviesbrief waarin we aandringen op een beter onderhoudsplan en als het even kan meer budget.

20 maart 2018

RAT IN DE STAD

De gemeente voert een actief bestrijdingsbeleid tegen de bruine rat in de stad. Het Burgerpanel vroeg zich af of deze maatregelen zoden aan de dijk zetten en of er geen gebieden en doelgroepen worden vergeten bij de bestrijding van de rat en of er nog meer alternatieven voor de bestrijding van de rat zijn? We hielden onder andere een mini-enquête onder onze vrienden en onderzochten de alternatieve bestrijdingsmethoden in de stad zoals het Rattenparadijs. Uit onze enquête bleek dat meer dan 90% van de ondervraagden het gevoel had dat de rattenoverlast was toegenomen of gelijk gebleven, in ieder geval niet afgenomen. Met bijgaande adviesbrief hebben we de wethouder dan ook gevraagd voldoende aandacht te blijven schenken aan de bestrijding van de rat en alternatieven zoals het ‘rattenparadijs’ van Creatief Beheer, mee te nemen in het bestrijdingsplan.

3 januari 2018

010-GARAGE IN DE ETALAGE

Begin dit jaar zijn we op uitnodiging van Stadsbeheer op expeditie gegaan in de Schouwburgplein-garage. Deze expeditie gaf ons aanleiding om een nadere blik te werpen op de overige gemeentelijke parkeergarages. Voldoen die garages aan de huidige maatstaven en weet de Rotterdammer deze garages te vinden? In ons rapport leest u dat we over het algemeen tevreden zijn met de staat van de gemeentelijke parkeergarages. Ze zijn schoon, heel, de openingstijden en betaalmethoden zijn prettig, de vakken groot genoeg, de bewegwijzering voldoende. Alleen de vindbaarheid van de garages is wat ons betreft niet altijd even logisch of vanzelfsprekend. Daarbij bleek uit een mini-enquête onder de vrienden van het Burgerpanel dat bijna de helft van de ondervraagden niet op de hoogte is van het prijsverschil tussen uw garages en die van de commerciële aanbieders. Kortom, er is wat ons betreft nog werk aan de winkel als het gaat om de bekendheid van de garages. Want als een Rotterdammer het al niet weet, hoe moet een bezoeker van onze stad de garages dan weten?

31 oktober 2017

CODE ROOD VOOR GROENE SLOPER

De Japanse Duizendknoop groeit in Rotterdam, een onschuldig uitziend plantje, door veel mensen gezien als sierplant, maar een ongelooflijke woekeraar en een grote sloper. Hij verspreidt zich snel, richt schade aan gebouwen en wegen aan, heeft meterslange wortels en is moeilijk te bestrijden. De gemeente Amersfoort voert al een actief bestrijdingsbeleid tegen woekering en verspreiding, waarbij ook de inwoners huis-aan-huis worden voorgelicht en gefaciliteerd. In Engeland is het burgers inmiddels verboden hem in je tuin of in de buurt van je huis te hebben. En in Rotterdam? Daar groeit de plant ook. Veelvuldig. En wat doet de gemeente? Ze zijn begonnen met een inventarisatie van waar de plant staat. Maar dat is niet genoeg. Het Burgerpanel luidt dan ook de noodklok bij de wethouder, want er moet een uitgebreider en actiever beleid gevoerd worden tegen de Japanse Duizendknoop in onze stad.

Lees hier ons advies aan de wethouder.

23 oktober 2017

EEN NIEUWE ROTTERDAMSE ONDERGRONDSE VUILCONTAINER

‘Hoe moet die eruit komen te zien?’ Dat vroeg de Roteb aan ons deze zomer. En dus gingen we eind augustus aan de slag met een aantal Rotterdammers tijdens een brainstorm. Alle mitsen en maren lieten we varen en we droomden weg bij de meeste praktische en de mooiste container die we konden bedenken. Zo vonden we dat het uiterlijk wel wat vrolijker kon en het vulgat mag zeker groter. Ook zou het mooi zijn als de container ons afval scheidt en niet wijzelf. Niet helemaal realistisch misschien, maar dat hoefde ook niet volgens de opdracht van de Roteb. Bijgaand de resultaten van de brainstrom. Deze resultaten neemt Roteb mee in de ontwikkeling van de nieuwe container die er voor alle Rotterdammers gaat komen. Wij zijn benieuwd naar het uiteindelijk resultaat van de Roteb, we houden u op de hoogte!

september 2017

Werkzaamheden Coolsingel

Een veiligere en groenere Coolsingel in 2020, met meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Mooie plannen en we kijken er naar uit. Maar als Burgerpanel zijn we ook benieuwd of de werkzaamheden gepaard gaan met zo min mogelijk overlast voor de burger. Zijn de afsluitingen en omleidingen logisch en veilig?

Wordt er in de nieuwe plannen genoeg rekening gehouden met de burger? Daarom besloten we vanaf april 2017 de werkzaamheden te monitoren. Regelmatig delen wij onze bevindingen met de projectleider ‘Herinrichting Coolsingel’ en uitten we onze zorgen en ons genoegen. In bijgaande brief aan de verantwoordelijk wethouder leest u wat we het afgelopen half jaar hebben geconstateerd bij de werkzaamheden.

De komende maanden en zelfs jaren blijven wij het project nauwgezet volgen.

25 augustus 2017

ER GAAT EEN BELLETJE RINKELEN…

Eerder toetsten we de kwaliteit van de dienstverlening van het gemeentelijk informatienummer 14010. De resultaten waren wat ons betreft onder de maat en wij adviseerden de wethouder actie te ondernemen om het imago van 14010 op te poetsen. Wethouder Visser gaf echter aan onze resultaten niet te herkennen en andere uitkomsten, meer positieve, uit hun eigen klanttevredenheidsonderzoek te kennen.

‘Hoe kan dit?’ vroegen wij ons af. Reden om dieper te duiken in de werking van 14010. Waarom heeft het Burgerpanel en haar achterban een voornamelijk negatief beeld van deze vorm van dienstverlening en de gemeente een voornamelijk positief beeld? Inmiddels is het belletje gaan rinkelen en kwamen we er achter dat de enquete van de gemeente de lading en de uitkomst van het volledige telefoongesprek niet dekt. Ook valt er wat ons betreft nog een verbeterslag te maken met doorverwijzingen, terugbelverzoeken en de afhandeling van de eigenlijke vraag.

Lees hier al onze bevindingen en adviezen over 14010.

3 juli 2017

VLIEGEN MET INSPRAAK?

Rotterdam The Hague Airport wil uitbreiden. Dat betekent voor omwonenden waarschijnlijk een toename van het aantal vluchten en daarmee dus ook de overlast. Het Burgerpanel zocht uit of er voor de burger wel voldoende gelegenheid is geweest tot inspraak, of de informatie over de vermeende uitbreidingsplannen voldoende en begrijpelijk was en of de mening van de burger meegenomen wordt in het verdere besluitvormingsproces van de uitbreidingsplannen. We kwamen gelukkig tot de conclusie dat de burger zeker voldoende gelegenheid heeft gehad tot inspraak en dat de betrokken gebiedscommissies hieraan een goede impuls hebben gegeven. Echter we maken ons nog een beetje zorgen in hoeverre met luistert naar het oordeel van de omwonende. Er is namelijk bij hen geen draagvlak voor uitbreiding en uit het advies van de onafhankelijke verkenner lijkt er toch, binnen de gestelde normen, ruimte te zijn voor uitbreiding. Lees er alles over in ons rapport!

12 mei 2017

VERDER VAN HUIS?

We onderzochten de gevolgen van de (vermeende) sluiting van de wijkgebouwen Odeon, Romeynshof en de Larenkamp. Als je een wijkgebouw sluit, wat valt er dan weg in de wijk? Zijn we met het verdwijnen van de wijkgebouwen verder van huis? Of vangen de Huizen van de Wijk het gemis op? Uit ons onderzoek bleek dat vooral grote verenigingen en evenementen uit de wijk verdwijnen. Verschraling van het aanbod dus. Aan de andere kant ontwikkelt Rotterdam steeds meer Huizen van de Wijk die de wijken moeten versterken. Alleen bieden de Huizen van de Wijk weinig tot geen ruimte voor het grotere verenigingsleven. Daarom adviseren wij de wethouder om bij het sluiten van de wijkgebouwen goed te kijken of en welk aanbod behouden kan blijven. Of maak van het wijkgebouw een Huis van de Wijk.

7 maart 2017

WATERBEWUST ROTTERDAM

Bent u zich bewust van het feit dat u zelf maatregelen kunt treffen tegen wateroverlast? Weet u dat als het stortregent u beter de kraan even niet kunt aanzetten om de riolering te ontlasten die op dat moment volloopt? Of dat u door het ontkoppelen van de regenpijp de riolering ontlast of door te zorgen voor meer groen in uw tuin of straat u ook zorgt voor een betere waterafvoer? De meeste mensen namelijk niet. Bij de gemeente Rotterdam staan wateroverlast en duurzame oplossingen daartegen hoog op de agenda. Wij vinden alleen dat de burger nog beter op de hoogte gebracht kan worden over de te nemen maatregelen. Alle kleine beetjes helpen. Want de Rotterdammer is nog lang niet waterbewust. Lees er alles over in ons rapport: Waterbewust Rotterdam.

17 februari 2017

METROSTATIONS: AVONDSCHOUW EN AED’S NOG NIET OP ORDE

Het was weer tijd om met een aantal leden van het Burgerpanel de metrostations te schouwen. Dit doen we jaarlijks. Vorig jaar hebben we naast de reguliere zaken als schoon, heel en veilig, ook gekeken naar de aan- en afwezigheid van de AED’s. Ook dit jaar hebben we de AED’s meegenomen in onze schouw en wat blijkt? Er zijn meer AED’s aangeschaft, maar de bereikbaarheid is verslechterd ten aanzien van vorig jaar aangezien de bezetting van de balies is afgenomen door bezuinigingen. Wie zorgt dus dat de AED gepakt kan worden en wie gaat hem gebruiken?

Lees hier ons hele rapport.

27 januari 2017

IEDEREEN MOET…..

Ja, iedereen moet, een keer. Als je aan het winkelen bent, een festival bezoekt of tijd in een recreatiegebied doorbrengt. We moeten op een dag allemaal wel een keer gebruik maken van het toilet en om die reden dook het Burgerpanel in de wereld van de openbare toiletvoorzieningen in Rotterdam. Is onze wereldstad voorzienend genoeg op dit gebied en wat zijn de toekomstplannen van de gemeente? Het Burgerpanel doorkruiste de stad en sprak met bewoners, ondernemers en bezoekers. Nog lang niet alle logische plekken in Rotterdam beschikken over een openbaar toilet. Maar daar gaat verandering in komen, de gemeente ontwikkelt de komende jaren nieuwe voorzieningen en op nieuwe locaties. Prima plannen, alleen blijkt uit ons onderzoek dat het imago van openbare toiletten slecht is. Zinvol is dus om daar eerst aandacht aan te besteden voordat er peperdure zelfreinigende toiletten worden geplaatst. Benieuwd naar het hele verhaal en de reactie van het projectmanagement van de gemeente op ons onderzoek? Je kunt hier het rapport downloaden.

13 januari 2017

VRIENDEN VAN HET BURGERPANEL ONTEVREDEN OVER 14010

Zo nu en dan hoorde het Burgerpanel wel heel negatieve geluiden over 14010. We besloten daarom onder de vrienden van het Burgerpanel een korte enquete te houden over dit informatienummer. Was het werkelijk alleen maar kommer en kwel? We moeten helaas concluderen dat het er inderdaad niet best voorstaat met 14010. Zo bleek uit onze enquete dat bijna de helft van de respondenten geen antwoord kreeg op zijn vraag. Daarbij is een derde van de respondenten niet tevreden over de klantvriendelijkheid van de medewerkers van 14010. Reden om ons rapport voor te leggen aan de verantwoordelijk wethouder en directeur Publiekszaken. Zij herkennen onze uitkomsten van de enquête niet en nodigden ons uit voor een bezoek aan het call center. Naar aanleiding hiervan starten we in 2017 een nieuw, meer kwalitatief onderzoek naar het slechte imago van 14010.

26 augustus 2016

ZELFREDZAAMHEID? JA, MITS…

Ook het Burgerpanel dook op het actuele onderwerp ‘zelfredzaamheid’. Wat houdt dit nu eigenlijk in en wat verwacht de gemeente van de Rotterdamse burger als het gaat om zelfredzaamheid? Dat waren vragen waar we een antwoord op probeerden te krijgen. We onderzochten de verwachtingen rond de zelfredzaamheid van ouderen. Wat verwacht de oudere Rotterdammer zelf? Vanuit de ouderen kwam vooral naar voren dat het voeren van eigen regie een voorwaarde is om zelfredzaam te kunnen en willen zijn. Dus prima om zelf de handen uit de mouwen te steken, maar de voorzieningen vanuit de gemeente moeten dan ook wel toereikend zijn. Uiteindelijk hebben we aanbevelingen gedaan aan de hand van 3 onvermijdelijke peilers; mobiliteit, communicatie en de leefomgeving. We hopen dat het onze bevindingen en ons rapport een steuntje in de rug zijn voor de uitvoering van het gemeentelijk beleid. Lees hier ons hele rapport.

1 juni 2016

CAMERATOEZICHT

Al in 2015 vroeg de gemeente ons een bijdrage te leveren over de veiligheidsbeleving van de Rotterdammer in relatie toch de camera’s die wel of niet in hun buurt hangen. Dit in het kader van een stadsbrede evaluatie. de evaluatie had een wat lange aanloop, maar uiteindelijk mocht het Burgerpanel de veiligheidsbeleving in Katendrecht onderzoeken. Omdat we één gebied zelf nogal mager vonden, hebben we besloten ook de Saftlevenstraat en de Zwaerdecroonstraat nader te bekijken. Als er een camera in de straat hangt, voelt een bewoner zich dan veiliger? U kunt het uitgebreide antwoord lezen in ons rapport, maar we kunnen alvast wel verklappen dat bewoners eigenlijk geen idee hebben waarom er wel of geen camera hangt en of er iets met camera’s gebeurt. Kortom werk aan de winkel voor de gemeente voor wat betreft de communicatie rond cameratoezicht!

3 juni 2016

SCHOUW METROSTATIONS

Het is inmiddels een jaarlijkse traditie dat het Burgerpanel de metrostations en de directe omgeving bekijken vanuit de beleving van de reiziger. Daarbij passeren diverse aspecten de revue, zoals toegankelijkheid, schoonheid en  toestand van het onderhoud. Vorige keer is met name gekeken naar de aan- en  afwezigheid van voldoende stallingsmogelijkheid voor fietsen. De afgelopen zomer is speciaal gelet op de AED’s: de Automatische Externe Defibrillators die levens kunnen redden. Op diverse stations ontbreken die.

29 januari 2016

ADVIES OPKOMSTBEVORDERING GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 was de opkomst laag. Dat is al jaren zo, in en buiten Rotterdam. Echter, dit keer was er ook een opvallend hoog aantal onjuist ingevulde – en dus ongeldige – stembiljetten. Burgers dus, die wel hun stem wilden uitbrengen, maar die dat niet, waarschijnlijk per ongeluk, op de goede manier deden. Dat maakt het des te belangrijker om de voorlichting te verbeteren.

Als u geïnteresseerd bent in eerdere adviezen, klik dan hier (2006 – 2009), hier (2010 – 2013) of hier (2014 – 2015).